fumed

Portal rejestracji uczestników konferencji

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

REGULAMIN PORTALU REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1 Postanowienia ogólne
2 Definicje
3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
4 Formularz Zamówienia
5 Newsletter
6 Postępowanie reklamacyjne
7 Umowa Sprzedaży
8 Płatność
9 Ceny
10 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
11 Odpowiedzialność
12 Wymagania techniczne
13 Prawa własności intelektualnej
14 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dalej zwany „Regulaminem”.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.rejestracja.net/ prowadzony jest przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624;
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym https://www.rejestracja.net/, zwany dalej „Serwisem”;
  • warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis.
 4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 8. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców usług polegających na umożliwieniu rejestracji uczestników na konferencje, sympozja, szkolenia, naukowe kongresy organizowane przez Usługodawcę oraz jego partnerów.

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca, Sprzedawca; – Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624
 2. Bilet – bilet, nośnik prawa umożliwiający uczestnictwo w Wydarzeniach, ogłaszanych za pośrednictwem Serwisu;
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
 4. Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży oraz/lub rejestrację udziału w Wydarzeniu;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Konsument–  Klient, będący osobą fizyczna, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na dostarczaniu w sposób regularny, lub w różnych odstępach czasu na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów organizowanych przez Administratora.
 8. Organizator – podmiot będący organizatorem Wydarzenia, wskazany w jego opisie, umieszczonym na stronach Serwisu;
 9. Regulamin – niniejszy dokument;
 10. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi;
 11. Uczestnik Wydarzenia – osoba wskazana w Formularzu Zamówienia, która nabywa prawo do uczestniczenia w Wydarzeniu. Uczestnikiem Wydarzenia może być Klient lub osoba przez niego wskazana w Formularzu Zamówienia;
 12. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Biletu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 13. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.
 15. Wydarzenie – konferencja, sympozjum, szkolenie, naukowy kongres organizowane przez Usługodawcę lub Organizatorów;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Biletu ze Sprzedawcą lub rejestrację swojego uczestnictwa w Wydarzeniu.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  • korzystaniu z Formularza Zamówienia;
  • subskrypcji Newslettera;

 § 4 Formularz Zamówienia

 1. Korzystanie z Usługi  polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia ma swój początek z momentem wejścia na odpowiednią podstronę Serwisu, która zawiera opis określonego Wydarzenia oraz naciśnięcia przycisku „WYBIERZ”.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
  • wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz
  • kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
  • Dane dotyczące Uczestnika Wydarzenia:
   • Imię oraz Nazwisko;
   • Numer telefonu;
   • Adres korespondencji elektronicznej
  • Dane dotyczące Klienta:
   • Imię i Nazwisko lub pełna firma;
   • Kraj;
   • Adres tj. nazwa ulicy, numer budynku, miasto, kod pocztowy;
 1. Fakultatywnie w Formularzu Zamówienia Klient może wskazać:
  • Tytuł naukowy;
  • Nazwę instytucji;
  • NIP;
  • Dyspozycję wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;
 2. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, obligatoryjnie wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:
  • Nazwy firmy;
  • NIP;
  • Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
 3. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży tj. określonego statusu Uczestnika oraz zaznaczenie stosownego pola dotyczącego zapoznania się i akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
 4. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 § 5 Newsletter

 1. Korzystanie z Usługi  polegającej na subskrypcji Newslettera rozpoczyna się z chwilą zaznaczenia w odpowiedniej sekcji Serwisu checkboxa „Jestem zainteresowany otrzymywaniem informacji dotyczących innych organizowanych wydarzeń i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci Newslettera polega na wysyłaniu w sposób regularny lub w różnych odstępach czasu na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów organizowanych przez Administratora.
 3. Usługobiorca udostępniając identyfikujący go adres korespondencji elektronicznej wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
 4. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na subskrypcji Newslettera może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: fumed@fumed.pl

 § 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fumed@fumed.pl
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  • Imię i nazwisko;
  • Nazwę firmy;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
  • W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – np. obrazu ze zrzutem ekranu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

 § 7 Umowa Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 3. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta danych określonych w § 4 ust 3-5;
 4. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Biletu objętego Zamówieniem.
 5. Po opłaceniu zamówienia, jego odbiorca odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie przez Klienta lub Uczestnika we własnym zakresie.
 6. Do wydruku biletów należy używać białego papieru w formacie A4, tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.
 7. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę.

 § 8 Płatność

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w Formularzu Zamówienia;
  • Płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora płatności, obsługującego Serwisu;
  • Płatność za pośrednictwem systemu PayU.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora płatności, obsługującego Serwisu oraz za pośrednictwem systemu PayU Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż na 2 dni przed datą Wydarzenia;
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.
 4. W przypadku za pośrednictwem operatora płatności, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez operatora płatności o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy.
 5. Dostawa Biletów odbywa się drogą elektroniczną na adres korespondencji elektronicznej, wskazany w Formularzu Zamówienia.
 6. Termin dostawy Biletów wynosi 1 dzień roboczy, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 § 9 Ceny

 1. Ceny Biletów wskazane w Serwisie:
  • uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
  • podawane są w złotych polskich;
 2. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 § 10 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klientowi zawierającemu Umowę Sprzedaży biletów zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zmian.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 § 11 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała w skutek niezapewnienia Usługobiorcom Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów systemowych oraz ingerencji osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez zamawiającego lub osoby trzecie, którym zamawiający udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).
 4. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (U. 2014 poz. 827).
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Biletu wolnego od wad.
 6. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady może być zgłoszone, w szczególności:
  • pisemnie na adres: Sprzedawcy, Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fumed@fumed.pl
 7. Jeżeli sprzedany Bilet ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Bilet wadliwy na Bilet wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Bilet był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
 8. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Biletu, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.
 9. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Biletu, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
 10. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 § 12 Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca aby uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  • komputer z dostępem do Internetu;
  • przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
  • rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
  • włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 13 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  • rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  • udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  • uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  • nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)

 § 14 Postanowienia końcowe

 1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do  powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego na stronie Serwisu.
 3. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 5. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
 6. Niniejszy Regulamin jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (U. 1994 nr 24 poz. 83, z późn. zmian.) i korzysta z pełnej ochrony prawnej.
 7. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: https://rejestracja.net/regulamin-rejestracji/
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2018